TH

Tập huấn cntt 

   *Biện pháp thực hiện:

 

   - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình các môn học.

   - Tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, dự giờ thăm lớp, nhằm kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình, quy chế chuyên môn của từng giáo viên. Qua mỗi đợt kiểm tra tổ chức sơ kết đánh giá ưu, nhược điểm và đề ra giải pháp khắc phục kịp thời giúp giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   - Tổ chức đánh giá học sinh khuyết tật theo Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bài viết liên quan